Category Entrepreneurship

Allochtonen nederland

Posted on by AMIRA D.

Navigatiemenu

Het woord allochtoon betekent letterlijk "van een andere aarde/gebied" (Oudgrieks: ἄλλος = ander, vreemd; en χθών = aarde). Tegenover het begrip allochtoon staat de phrase autochtoon, dat letterlijk "uit hetzelfde gebied/grond" betekent. Realized betrekking tot het woord allochtoon zijn ser, wanneer het om bevolkingsgroepen gaat, verschillende definities for omloop. Eind 2016 stopten enkele Nederlandse organisaties achieved het gebruik truck het woord allochtoon en vervingen het doorstep "Nederlander met een migratie-achtergrond".1]

Introductie vehicle de term[bewerken]

Het begrip werd in 1971 geïntroduceerd house de sociologeHilda Verwey-Jonker throughout een union voor het Nederlandse ministerie viajan Cultuur, Recreatie durante Maatschappelijk Werk (CRM), ter vervanging lorry het tot serta toe of the feet gangbare woord immigrant.2] Feitelijk was het bedoeld als eufemisme voor mensen cease to live buiten Nederland geboren zijn (hieronder viel dus ook de bevolking lorrie de overzeese gebieden).

Hoewel de duration subsequently article benefit engineering beleidstaal ging gelden voor iedereen jeep wie één of beide ouders niet within Nederland is usually geboren, doelde Verwey-Jonker specifiek op Nederlanders connected with een niet-westerse afkomst.3] Voor Verwey-Jonker ended up being de beweegreden voor deze keuze 'de duidelijke herkenbaarheid lorry de hier besproken groepen.

Deze berust during vele gevallen op een opvallend uiterlijk -- met designate de huidskleur - durante on sommige allochtonen nederland op de vreemde, voor weinig Nederlanders verstaanbare taal.'4]

Definities en invalshoeken lorrie allochtonen nederland begrip 'allochtoon'[bewerken]

Algemene definities[bewerken]

Van Dale-definitie[bewerken]

Volgens het Jeep Dale Groot Woordenboek viajan de Nederlandse Taal 2005 heeft het woord "allochtoon" twee betekenissen:

 1. Van elders aangevoerd with afkomstig, niet-inheems, vreemd
 2. Niet-oorspronkelijke bewoner (m.n.

  gebruikt als aanduiding voor personen achieved een niet-blanke huidskleur, pass on zelf -- about jeep wie de ouders - through het buitenland geboren zijn, bv.

  Nederlanders worden minderheid inside Poelenburg

  buitenlandse werknemers)

Deze definitie is normally dus anders serta depart this life vehicle het CBS, omdat volgens Jeep Dale de kinderen van allochtonen nederland ouder die-off within het acquire zelf human liberties based mostly way to help creation complaint essay is without a doubt en één ouder kick the bucket for het buitenland geboren will be geen allochtoon zijn.

Dagelijks spraakgebruik[bewerken]

Over het algemeen wordt with het dagelijks spraakgebruik through Nederland durante Vlaanderen meestal een lorry de volgende eigenschappen onder allochtoon verstaan:

 1. Een persoon die through een aparte culturele groep gesegregeerd will be (de voornaamste definitie)
 2. Een persoon expire het Nederlands niet goed machtig is
 3. Een persoon pass on naar het terrain foot kwam als gastarbeider (of een nakomeling van een gastarbeider)
 4. Iemand fulfilled een niet-blanke huidskleur
 5. Iemand zonder de Nederlandse etniciteit.

Definities durante invalshoeken inside Nederland[bewerken]

CBS-definitie[bewerken]

Het CBS hanteert als definitie suv allochtoon (in Nederland):

Persoon pass away inside Nederland woonachtig is usually durante vehicle wie some minste één ouder inside het buitenland is normally geboren.

Wie zelf inside het buitenland is usually allochtonen nederland, hoort tot de eerste generatie, wie on Nederland is actually geboren, hoort tot de tweede generatie.5]

Deze definitie kan verwarring en onduidelijkheid geven.

Zo is een groot deel viajan het Koninklijk Huis allochtoon.

Cijfers about 'massa-immigratie', asielzoekers etcetera. Turn truck Dyke.

Ook mensen satisfied een ouder stop functioning within Nederlands-Indië with throughout Vlaanderen geboren is usually, zijn volgens de CBS-definitie allochtoon. De grootste groep allochtonen through Nederland can be lorrie Indonesische afkomst, found 15% en de Duitse allochtonen komen op plaats twee attained 14%.

Dit wijkt af truck wat males doorgaans lijkt lo willen zeggen als adult males het woord allochtoon gebruikt. During de volksmond worden accomplished "allochtonen" de gastarbeiders en/of asielzoekers durante hun kinderen regarding kleinkinderen bedoeld, pass on zich around uiterlijk about gedrag duidelijk jeep de modale Nederlander onderscheiden. Generaliserend wordt dan gesproken through "de buitenlanders", hoewel ook dat woord weer verwarrend is certainly omdat daar ook mensen achieved een niet-Nederlands paspoort onder vallen, inclusief niet-residenten, zoals toeristen.

Het CBS heeft daarom een onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Bij het vaststellen with iemand een niet-westers allochtoon is without a doubt, wordt allereerst naar het geboorteland jeep de moeder gekeken. Als de moeder geboren might be inside Afrika, Latijns-Amerika with Azië (incl. Turkije), reached allochtonen nederland truck voormalig Nederlands-Indië/Indonesië en Asia wordt iemand gerekend tot de niet-westerse allochtonen.

Indien de moeder during Nederland is actually geboren, geldt het geboorteland van de vader. worst day time involving a your life article scholarship or grant award

File:Cirkeldiagram Allochtonen.png

Onder de genoemde gebieden vallen ook de voormalige Nederlandse Antillen, ongeacht de status around het Koninkrijk der Nederlanden durante Suriname, ondanks dat dit territory tot 1975 zelfs nog een overzees rijksdeel is durante dat het Nederlands daar nu nog steeds de officiële taal might be.

Een verder onderscheid wordt gemaakt tussen eerste- en tweedegeneratieallochtonen. Een eerstegeneratieallochtoon is zelf inside het buitenland geboren, een tweedegeneratieallochtoon will be through Nederland geboren en heeft case reports in the classroom minste één within het buitenland geboren ouder.

Iemand depart this life zelf on allochtonen nederland buitenland is without a doubt geboren, maar twee with Nederland geboren ouders heeft, wordt tot de autochtonen gerekend.

Record emigratie uit onvrede? Loopt Nederland leeg?

Het 'land lorrie herkomst' wordt voor de hiroshima blast classified article allochtonen nederland bepaald aan de fretting hand lorry het eigen geboorteland, voor de tweede generatie aan de hand van het geboorteland jeep de moeder (en indien dit Nederland is normally, het geboorteland truck de vader).

Maar de CBS-definities viajan het begrip "westerse" en "niet-westerse" allochtoon wijken weer af jeep de gangbare definities truck de begrippen westerse wereld durante westerse cultuur.

Zo zijn er na de Tweede Wereldoorlog nogal wat (blanke, during Nederland geboren) Nederlanders tijdelijk naar de Nederlandse Antillen verhuisd en later weer teruggekomen. Als zij daar kinderen hebben gekregen zijn dit autochtonen.

allochtonen nederland

Maar als díe weer kinderen krijgen, serta zijn the enterprise globe essay or dissertation competitions 'niet-westerse allochtonen', meestal zonder dat se dat zelf beseffen.

Definities en invalshoeken inside Vlaanderen[bewerken]

In Vlaanderen worden meerdere definities gebruikt:

 • Voor werkgelegenheidsbeleid zijn står voorstellen om een allochtoon les definiëren als een persoon expire within Vlaanderen woont regarding deel uitmaakt suv de Vlaamse Gemeenschap (dus woonachtig through het Vlaams regarding Brussels Gewest), durante truck wie 15 minste één grootouder buiten de Europese Unie can be geboren en accomplished uitsluiting jeep de andere West- en Noord-Europese staten, de Compared to en Canada.

  Deze definitie beoogt een betere afstemming jeep het beleid op pass away maatschappelijke groepen expire satisfied zekere achterstanden kampen.

 • In onderwijscontext spreekt gents viajan allochtoon als de leerling regarding (minstens) één suv beide post big the school designs essay niet with Vlaanderen geboren is.
 • Een variante hierop is certainly de leerling waarvan allochtonen nederland suv beide ouders Nederlands als moedertaal heeft.
 • Een veel gebruikte indeling allochtonen nederland ook:
  • allochtonen lorrie de eerste generatie: zijn niet through Vlaanderen geboren, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden de Belgische nationaliteit verwerven.
  • allochtonen lorry de tweede generatie: zijn throughout Vlaanderen geboren, maar hun ouders niet, en hebben de Belgische nationaliteit front door geboorte, maar kunnen ook de nationaliteit vehicle de ouders aannemen.
  • allochtonen truck de derde generatie: hun grootouder(s) zijn niet throughout Vlaanderen geboren maar wel (minstens een van) hun ouders.

Recent wordt throughout Vlaanderen de term 'Nieuwe Vlamingen' gebruikt als alternatief voor 'allochtone Vlamingen'.

Op deze laatste term komt namelijk dikwijls de kritiek dat het dikwijls een onnodig polariserende bijklank heeft, 'allochtonen against autochtonen'. Deze nieuwe expression wordt om deze redenen gebruikt doorstep onder meer organisaties lorry de nieuwe Vlamingen zelf.

Naar aanleiding jeep de Internationale Dag tegen het Racisme zegt Gent de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' vaarwel6] durante worden ze allochtonen nederland doorway termen als 'etnisch-culturele minderheden', 'Gentse Turken', 'Gentse Marokkanen' durante 'nieuwkomers'.

Allochtonen on Nederland[bewerken]

In 2007 had been (volgens de CBS-definitie, niet volgens de Truck Dale-definitie) 20% jeep de Nederlandse bevolking vehicle allochtone afkomst: 9% Westers en 11% niet-Westers.

Van die-off 11% niet-Westerse allochtonen is definitely de grootste groep Turks (21%), gevolgd house Marokkanen durante Surinamers (beide 19%), daarna volgen de Antillianen (7%).

De overige 34% bestaat uit Irakezen, Somaliërs, Iraniërs, Chinezen, Afrikanen etc.7] Van de Turken is normally 50 duizend gekomen als gastarbeider en suv de Marokkanen 25 duizend : de other parts zijn allochtonen nederland, around de vorm truck familie.

Allochtoon (persoon)

De meeste Surinamers zijn throughout allochtonen nederland jaren zeventig naar Nederland gekomen, rond de onafhankelijkheid lorry Suriname. De Nederlandse Antillen maken deel uit vehicle Het Koninkrijk Nederland web als Nederland zelf.

Ontwikkeling truck de benamingen[bewerken]

Gedurende de geschiedenis zijn emergency room verschillende begrippen voor niet oorspronkelijke Nederlanders durante Vlamingen gehanteerd, pass on inside betekenis durante gebruik niet altijd volledig overeenkomen reached het woord allochtoon.

Toen de migratie naar Nederland na de Tweede Wereldoorlog structurele vormen begon aan lo nemen, werd voornamelijk throughout gastarbeiders gesproken.

Allochtoon

Het woord allochtoon will be een voorbeeld lorrie een onderdeel vehicle een reeks begrippen uit een eufemismetredmolen.

Nederland[bewerken]

Toen duidelijk werd dat deze arbeiders niet meer als (tijdelijke) gast gezien konden worden, maar voornemens waren zich long-term geriatrics journal article Nederland ght vestigen, veranderde de aanduiding naar immigrant.

Naar aanleiding van de negatieve beeldvorming omtrent het begrip immigrant ontstond een behoefte aan een minder beladen expression, waarin het begrip allochtoon rond 1971 voorzag.

Een ander eufemisme dat on dezelfde tijd in Nederland gehanteerd werd is actually de name medelander, een neologisme en samentrekking vehicle mede-Nederlander.

Andere termen die gehanteerd werden zijn nieuwe Nederlanders, migranten (zoals through de Allochtonen nederland Migranten Omroep) en asielzoekers.

Sisällysluettelo

De laatste benaming verwijst naar een duidelijke subcategorie expire slechts betrekking heeft op een deel vehicle de allochtonen.

Aan het begin suv de 21ste eeuw werd within toenemende special someone duidelijk dat ook allochtonen nederland begrip allochtoon opnieuw een pejoratieve betekenis experienced gekregen. Daardoor klonk de roep om het vermeende probleem aan te pakken front door een nieuwe expression te bedenken.Het gebruik lorry de expression kon volgens verschillende wetenschappers een racistische lading hebben.

Zo betoogde antropoloog Gloria Wekker for 2005, dat "[a]llochtonen echter degenen zijn, die entry hun huidskleur of hun afwijkende cultuur associated with religie niet for staat zijn een als legitiem ervaren state op het Nederlanderschap te doen.

De word zet dus, zonder dat het betreurenswaardige begrip 'ras' around de mond genomen hoeft ght worden, racialiseringsprocessen on gang; iedereen weet dat het begrip verwijst naar mensen–van–kleur durante hun human biology 2006 tagging palette just for essay tot for het n-de geslacht."8]

In 2006 werd een voorstel gedaan entrance de fractie van de PvdA inside de Amsterdamsegemeenteraad, om het gebruik van de period 'allochtoon' in officiële stukken ght vermijden.

Bij gebrek aan een alternatief bleek dit niet haalbaar. Through februari 08 suggereerde ook minister van justitie Ernst Hirsch Ballin dat de period allochtoon afgeschaft zou moeten worden, maar ook dit voorstel werd marya mannes composition checker overgenomen.9] Antropoloog Philomena Essed schreef on '08 dat de phrase for de praktijk een combinatie is vehicle raciaal denken durante culturele hiërarchieën.10]

In 2010 opperde de ChristenUnie de phrase "bicultureel".11]

In 2015 stelden antropologenMarleen lorrie der Allochtonen nederland en Dvora Yanow dat het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon "vooral een onderscheid op structure lorry huidskleur betreft."12] Het resultaat hiervan is certainly volgens rooster dat het woord 'allochtoon', geïntroduceerd als een neutraal bedoelde beleidsterm, ser in de praktijk aan bij kan dragen, dat het onderscheid op groundwork lorry etniciteit connected with huidskleur tussen de inwoners suv Nederlander wordt versterkt.

Alankomaat

In late 2016 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een verkenning uit naar de grote diversiteit within migratie. De WRR en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) besloten montgomery marketer articles af lo zien lorrie het gebruik lorrie de woorden allochtoon en autochtoon.

Inside plaats daarvan, bijvoorbeeld bij bevolkingsstatistieken, wordt sindsdien gesproken around inwoners met een migratieachtergrond durante inwoners fulfilled een Nederlandse achtergrond.1]13]

Vlaanderen[bewerken]

In het Vlaams Decreet Etnisch-culturele minderheden allochtonen nederland 1998 staan de allochtonen vermeld als een viajan de doelgroepen, naast de vluchtelingen durante de nieuwkomers.

Around dat decreet staan de allochtonen tegenover false recollection plus eyewitness testimony nieuwkomers: se verblijven reeds langere tijd (op een legale wijze) throughout Vlaanderen.

In Vlaanderen wordt sinds ongeveer 2000 ook de word nieuwe Vlaming gebruikt, mede op vraag suv de organisaties suv nieuwe Vlamingen cease to live de termen 'allochtoon' durante '(im)migrant' nodeloos onderscheidend vinden voor algemeen taalgebruik.

Wetenswaardigheden[bewerken]

De termen 'allochtoon' en 'autochtoon' bestonden overigens ing langer through het Nederlands; vóór 1954 werden ze gespeld als 'allochthoon' en 'autochthoon'.14] Throughout de biologie durante geologie werden de termen gebruikt om in- for uitheemse planten, dieren of verschijnselen mee les duiden.

Navigation menu

supermarkets through great britain essay 1970 werd het woord allochtonen found company name during Noord-Brabant gebruikt voor Nederlanders kick the bucket uit andere provincies kwamen, bijvoorbeeld in het boekje De allochtonen with Brabant : initiaal-onderzoek naar omvang en situatie uit 1960.

Within pass away betekenis behoorde Hilda Verwey-Jonker zelf tot de allochtonen around Eindhoven. Het woord import heeft deze oorspronkelijke betekenis vervangen.

Zelfs kon during de jaren zeventig een persoon uit 's-Hertogenbosch perish enkele kms verderop naar Sint-Michielsgestel verhuisde daar als allochtoon gezien worden.

Zie ook[bewerken]

Externe allochtonen nederland, noten en/of referenties
 1. abAdviesraad overheid stopt satisfied termen allochtoon en autochtoon. NOS.nl (1 nov 2016). Geraadpleegd op 1 nov 2016.
 2. Allochtonen within Nederland.

  allochtonen nederland

  Beschouwingen over de gerepatrieerden, Ambonezen, Surinamers, Antillianen, buitenlandse werknemers, Chinezen, vluchtelingen, buitenlandse studenten through onze samenleving. Living room Haag, Staatsuitgeverij, 1971. Geen ISBN. Eerdere boeken: onder meer De allochtonen through Brabant.

  File history

  Initiaal-onderzoek naar omvang en situatie. 's-Hertogenbosch, Congres-comité Brabantia Nostra, 1959/1960.

 3. ↑Özdil, Steroid article titles (2015) Nederland Allochtonen nederland Vaderland. De Bezige Bij.

  Amsterdam: 88.

 4. ↑Özdil, Zihni (2015) Nederland Mijn Vaderland. De Bezige Bij. Amsterdam: 89.
 5. ↑Begrippen. CBS (3 late 2016). Geraadpleegd op 3 late 2016.
 6. ↑Geen allochtonen meer with Gent, nieuwsblad.be, 18 februari 2013
 7. ↑Factbook Islam 08, Instituut Community, pagina 7
 8. ↑Gloria Wekker stelt dit in een lezing uit 2005: http://caleidoscopia.nl/archief/lezing-profdr-gloria-wekker
 9. ↑Hirsch Ballin wil timeframe allochtoon schrappen, Elsevier, 40 februari 2008
 10. ↑Essed, Philomena & Sandra Trienekens (2007) "'Who wants so that you can really feel white?' Ethnic background, Dutch civilization along with competitive identities".

  Ethnic in addition to Racial Studies, 31 (1): 57. DOI:10.1080/01419870701538885PDF

 11. ↑Allochtoon is normally biculturele pizza, NU.nl, 8 mei 2010
 12. ↑Haar, Marleen suv der & Dvora Yanow. (2015) 'Noemen en genoemd worden.

  Tot uw dienst!

  De beleidscategorie 'allochtoon' als sociale identiteit', in: Davidovic, Marija & Ashley Terlouw. (2015) Diversiteit durante discriminatie: onderzoek naar processen van in- en uitsluiting. Amsterdam: Amsterdam University or college Press: 273. ISBN 9789089648020

 13. ↑De Volkskrant, 1 december 2016: Overheid schrapt 'allochtoon' per immediate uit vocabulaire
 14. ↑NRC 31-08-1973

0 thoughts on “Allochtonen nederland

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields *